Preinscripció

 
NOVETAT PREINSCRIPCIÓ 2019-2020
 
S'eliminen els criteris de prioritat complementaris següents:
 • Malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia.
 • Pares, mares, tutors o germans que hagin estat escolaritzats al centre.

 

Calendari del procés 2019-2020

- Publicació de l'oferta inicial:  27 de març.

- Presentació de sol·licituds:  del 29 de març al 9 d'abril.

- Llistes provisionals:  26 d'abril.

- Termini de reclamacions: del 29 d'abril al 3 de maig.

- Llistes definitives:  8 de maig.

- Sorteig de desempat: 9 de maig a les 11 hores.

- Llistes ordenades definitives: 14 de maig.

- Ampliació de peticions (només per a famílies que no

  hagin obtingut assignació): del 30 de maig al 3 de juny.

- Publicació de l'oferta final:  11 de juny.

- Llistes d'admesos i d'espera:  12 de juny.

- Matriculació:  del 20 al 26 de juny.

- Publicació dels alumnes matriculats: 1 d'octubre.

RECOMANACIONS
 • Ompliu el màxim nombre d’opcions desitjades per no quedar-vos sense assignació d’Escola.

 • No espereu l’últim dia per presentar la sol·licitud (pot faltar-vos documentació). Tampoc és necessari fer-ho el primer dia: l’ordre de presentació no dóna preferència.

 • No presenteu més d’una sol·licitud. Si es presenten dues o més sol·licituds, encara que sigui en diferents escoles, s’invalidaran els drets de prioritat.

 • Empleneu la sol·licitud amb lletra clara. Una sola lletra poc clara pot ocasionar, per exemple, que no us arribin els correus electrònics.

 • Renoveu el DNI si està caducat o ho estarà a l’abril.

 • Acudiu al centre escollit en primera opció per comprovar els llistats que es publicaran al llarg del procés. Les llistes que us afecten només estaran a la vostra disposició en el centre escollit en primera opció.

 

Sol·licitud de preinscripció

 

 

Cal presentar el full de preinscripció degudament emplenat a l’Escola del 29 de març al 9 d'abril juntament amb la documentació acreditativa que es relaciona a continuació.

Si sorgeix qualsevol dubte al emplenar-lo, deixi en blanc l’apartat en qüestió. Totes les sol·licituds es repassaran a l’Escola i l’ajudarem a completar-la.

 

 

Documentació acreditativa que cal aportar i criteris de prioritat per a l'ordenació de sol·licituds

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA EN TOTS ELS CASOS

          

                        - Original i fotocòpia del Llibre de família (o altres documents relatius a la filiació).

                        - Original i fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport del sol·licitant.

                        - Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a (si el té), targeta de residència o passaport.

                        - Original i fotocòpia de la Targeta sanitària de l’alumne/a o equivalent MUFACE.

                        - 2 fotografies.

                        - Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions.    

 

 

PUNTUACIÓ I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O CRITERIS DE PRIORITAT (només per al/s criteri/s al·legat/s)

 

Criteris generals

 

 • Germans o germanes matriculats al centre o pare, mare o tutor legal que hi treballi:  40 punts.

- Comprovació per part del propi centre.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Proximitat del domicili o del lloc de treball (només una opció):  

 

- Domicili dins de l'àrea d'influència: 30 punts.

 

- Domicili fora de l'àrea d'influència (a Barcelona): 10 punts.

- En ambdues situacions anteriors: DNI, targeta de residència on consti el NIE o passaport. Si el domicili al·legat no coincideix: Certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a (caldrà presentar el DNI renovat amb l'adreça nova durant el període de matriculació).

 

- Lloc de treball dins l'àrea d'influència: 20 punts.

- En cas de ser Treballador/a per compte aliena: Còpia del contracte laboral o Certificat emès a aquest efecte per l'empresa.

- En cas de ser Treballador autònom: Còpia del model 036 "Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris".

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 • Renda anual de la unitat familiar: 10 punts.

- Documentació acreditativa de ser beneficiar/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 • Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, pare, mare, tutors o germans: 10 punts.

- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família o Organisme competent d'altres Comunitats Autònomes; o si s'escau:

- Document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa

- Document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió de jubilació o de retir de les classes passives per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

                                                                                              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Criteris complementaris

 

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

PER A TENIR EN COMPTE
 • Si no se us assigna al centre escollit en primera opció, estareu en la llista d'espera de tots els centres que hàgiu seleccionat amb anterioritat a l'assignat.

.

Cliqueu les imatges per ampliar-les

.

Adscripcions per al curs 2019-2020

L'Escola Duran i Bas està adscrita als següents Instituts:

Institut Les Corts

Institut Pedralbes *

* (L'Institut Pedralbres és fruit de la fusió de l'Institut Joan Boscà i l'Institut Ausiàs March)

Altres Informacions

Tot seguit podeu veure el "Vídeo tutorial del procés", la "Guia de Preinscripció 2018-2019" i la publicació "8 orientacions per triar Escola". Us poden ser útils durant el procés de Preinscripció.

Vídeo tutorial del procés de Preinscripció

Guia Preinscripció 2019-2020 - La Preinscripció pas a pas

 

 

Si no podeu llegir el text, amplieu les imatges clicant sobre elles.

Podeu clicar aquí per descarregar-vos la guia en format pdf.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

8 Orientacions per triar Escola

 

 

Podeu clicar aquí per descarregar-vos el document en format pdf.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!