Hort Escolar i Jardí Vertical

Hem planificat i construït un Jardí vertical amb els següents objectius:

  • Integrar-ho en l'eix transversal de l'Escola a fi de gaudir i compartir els valors de cura de la Natura, conservació i millora del Medi Ambient, creativitat, sostenibilitat i solidaritat.

  • Estudiar el cicle de l’aigua i la vida de les plantes, l'aïllament acústic i els beneficis que proporcionen.

  • Investigar si la presència de les plantes augmenta la concentració i el rendiment de l'alumnat.

SÍNTESI DE LA PROGRAMACIÓ

 

Objectius

 

1.- Promoure la participació de la Comunitat educativa, practicant Servei d'Aprenentatge.

2.- Incloure en les NOFC, el Projecte curricular i el Pla anual la sostenibilitat com a tema bàsic per a l'educació.

3.- Crear una comissió ambiental sobre la sostenibilitat i manteniment dels recursos.

4.- Mantenir i augmentar el Jardí Vertical i l'hort Escolar.

5.- Incloure en totes les accions els mitjans TAC i la llengua anglesa el més possible.

6.- Afavorir la creació d'una estructura de conservació de l'hort i el Jardí vertical amb la col·laboració de les famílies.

 

Accions

 

A.- Promovem la recerca i l'experimentació tenint com a model el jardí vertical sobre el cicle de l'aigua i les  plantes.

B.- Encabim en l'estructura dels cicles les tasques i responsabilitats per a la cura del projecte.

C.- Iniciem per presentar finalment el projecte al 'Forum de Recerca' del districte de Les Corts o al Consorci Educatiu com a 'Bones pràctiques educatives'

SEGELL ACREDITATIU

DE CENTRE MAGISTRAL COM A FINALISTA ALS PREMIS FAD

organitzats per ACCIÓN MAGISTRAL, UNESCO i BBVA

Responsables

 

Ma Asunción Latorre i Josep Antoni Masia a més de la Comissió de pares i mares col·laboradors.

 

Criteris i indicadors d'avaluació

 

Criteri d'avaluació: número i col·lectius implicats: en la planificació , seguiment i execució Indicadors: projecte presentat amb les observacions assumides pels  infants.

Satisfacció generada

Constatació dels resultats obtinguts : millora dels resultats acadèmics, ampliació de les especies vegetals, assumpció de les estructures de  funcionament

Memòria del primer any

Tots els objectius han estat duts a terme i en el procés hem aconseguit d'altres fites que no havien pensat.

A l'execució han participat tots els estaments de la comunitat Educativa a més de fer partícips del Projecte a una altra Escola d'Educació Especial a la que apadrinarem : Paideia.

La satisfacció generada va ser immensa. S'ha tramés l'experiència a tot el Districte de Les Corts a través de BTV.

 

 

RECURSOS

 

Hem aprofitat l'espai exterior de l'escola per crear un veritable jardí i gaudir de la natura. Estendre la cultura de la sostenibilitat i la ecologia coma eina de veritable humanització Augmentar el nombre d'espècies vegetals, el seu coneixement i la seva  cura.

 

Accions

 

A.-Estudiar l'espai exterior de l'edifici i les seves possibilitats. B.-Conèixer les especies adequades.

C.-Iniciar una acció conjunta entre tots els sectors: Pares i Mares, alumnat i Professorat.

D.-Elaboració d'un veritable entorn d'experimentació i/o estudi natural.

E.-Utilització de les tres llengües : Català, anglès i castellà

F.-Compartir la relació educativa en un procés d'ensenyament/ aprenentatge de servei dels grans als petits i amb l'Escola Bressol Bambi

 

Temporalitat

 

2014-15. Planificació del Jardí vertical a la zona de la Biblioteca i extensió de l'hort al llarg de tota l'entrada al Parvulari.

2015-16. Revisió dels resultats i propostes de millora

2016-17. Possibilitats d'estendre a d'altres àrees del pati i a tots els nivells educatius. seria bo que tothom tingués adscrita una àrea a cuidar.

 

Responsables

 

Inicialment : Josep Antoni Masia, Asun Latorre i a posteriori seguiment per part dels tutors dels nivells.

 

Criteris i indicadors d'avaluació

 

Criteris d'avaluació: Diversificar l'extensió de les tasques a tots els Cicles.

 

INDICADOR: Participació cada vegada més amplia , equilibrada i efectiva de la Comunitat Educativa

Valoracions a nivell intern dels resultats i de l'Escola Bambi.

 

Memòria

 

S'ha estès en uns 60 metres el Jardí vertical i l'Hort fins l'entrada del Parvulari Tot i que, de bon començament ,com que l'execució programada es va ajornar fins Sant Jordi pensaven que no podríem arribar.

S'ha coordinat l'acció de Barcelona sostenible amb el Consorci per habilitar al nou espai el rec automàtic.

Hem constatat que tenim més de 114 especies vegetals diferents . L'alumnat ha après els noms de moltes plantes. A ran de l'experiència hem plantejat estendre a d'altres espais. Els petits i l'Escola Bambi van estrenar nous espai per plantar.

L'experiència ens ha humanitzat a tots i ha estat un alt index de motivació.

 

 

ENTORN

 

Objectius

 

Millorar l'entorn

Desenvolupar actituds solidàries vers els recursos

Conscienciar sobre la cura i sostenibilitat del món vegetal a la nostra ciutat.

 

Accions

 

A.-Observar la biodiversitat que envolta l'escola : Parc de Les Infantes i l'hort.

B.-Aprendre els noms i característiques dels arbres , arbustos i plantes que ens envolten tant del propi Hort escolar, Jardí vertical i entorn exterior.

C.-Conèixer les necessitats i la cura de les plantes i l'aigua

 

Temporalitat

 

2014: L'alumnat de 4t de primària seguint el PCC amb tablets aniran a fotografiar els arbres i plantes que ens envolten.

2015: Es traspassa a la Comunitat educativa la investigació de les especies vegetals de l'entorn amb les seves característiques.

 

Responsable

 

Els Tutors de 4t de primària, Maria Victoria Martorell.

 

Criteris i indicadors d'avaluació

 

Criteris d'avaluació : Conèixer i estendre la investigació efectuada a la Comunitat educativa

 

Indicadors : Número de treballs presentats amb la memòria escrita del vademècum plantari de l'entorn iPower points de l'experiència .

 

Memòria

 

L'Entorn ha millorat moltíssim. Des del Menjador es contempla tot el plantari en la seva diversitat. hem observat com venen insectes i papallones.

L'avaluació del tema al nivell de 4t de Primària ha estat d'un nivell excel·lent com es constata en les notes.

Hem elaborat un 'joc' que consisteix en cercar els noms de les plantes en les tres llengües seguint la línia d'escola i fer una gimcana per grups repartint les  fitxes.

A la pàgina web de l'escola figura molta documentació gràfica. A posterior hem observat pel microscopi algunes fulles de plantes.

 

 

CLIMA SOCIAL

 

Objectius

 

Promoure la participació de tota la Comunitat Educativa.

Planificar consensuadament el Jardí vertical.

Assumir les tasques de cura i manteniment.

Accions

 

A.-Dinamitzar i difondre la col·laboració dels delegats de curs

B.-Repartir les tasques segons les diverses disponibilitats

C.-Estimular la col·laboració dels pares dedicats a activitats relacionades amb el medi ambient en les classes de Medi Natural

 

Temporalitat

 

2014-15. Inici de la proposta de construcció d'un jardí vertical

2015-16.- Valoració de la proposta inicial i generació de noves propostes

2016-17.- Extensió a més àmbits espacials  .

 

Responsable

 

Direcció,Claustre de Professors, Comissió de delegats/des de curs i  AMPA

 

Criteris i indicadors d'avaluació

 

Criteris d'avaluació: valorar la participació dels diversos sectors

 

Indicadors: quantitat i qualitat de la col·laboració i de les propostes de millora

 

Memòria

 

La acció conjunta i entusiasta ens ha portat a mantenir per torns l'encàrrec de regar mentre ens instal·laven el rec automàtic a través dels alumnes de 4t.

Pares i Mares visiten constantment aquest espai vegetal quan venen a buscar els seus fills i filles, que els hi expliquen la seva experiència.

El Claustre de Profes valora aquesta experiència com a formadora de valors i demanda s'afegeix a la Línia d'Escola .

 

 

INTERCANVIS

 

Objectius

 

*Intercanvi d'experiència en un procés de aprenentatge de servei amb Bambi i entre els alumnes petits de l'escola. Quan s'inauguri l'Escola d'Educació Especial Paideia amb Servei d'aprenentatge els acompanyarem per dur a terme la construcció del seu hort i jardí vertical.

*Estendre els cultius a tots els estaments i nivells escolars: sistema de 'hivernacles.

 

Accions

 

*Apadrinament:

*Alumnes de 6è de Primària envers el de Bambi

*Alumnes de 4t de primària envers els de P-3

*Elaborar l'horari de visites guiades i experiències de plantació per tota l'Escola.

 

Temporalitat

 

Tercer Trimestre del 2014-15

 

Responsable

 

* Els mestres de 4t i 5è, nens i nenes de 4t i de 6è.

 

Criteris i indicadors d'avaluació

 

*Valoració dels resultats i del rendiment de les plantacions a cada nivell.

*Constatació de l'augment de saviesa en C- Naturals i anglès

 

Memòria

 

Els apadrinaments de 4t cap el Parvulari i del Cicle Superior cap l'escola bressol Bambi han estat especialment entranyables.

Els horaris de visites guiades a tots els nivells han estat respectats i augmentats. S'han generat noves propostes pel curs vinent.

El sistema d'hivernacles ( comprats en LIDL) s'ha dut a terme en cada aula generant noves plantacions.

 

SUPORT

 

La Direcció de l'Escola i el Consell escolar donen suport incondicional en aquesta tasca.

 

 

AGRAÏMENTS

 

A les famílies que ens han ajudat en la cerca i transport de plantes, en l'explicació de com funciona el mecanisme de rec automàtic i regulació horària del dispositiu.

 

A Barcelona Sostenible, Mireia, Marc i Lara que ens han aconsellat i ajudat incondicionalment en la construcció del Jardí, les tipologies de plantes i la guia de manteniment.

 

Per la nostra banda, resta la satisfacció i el gaudi de les plantes que ens envolten acompanyats dels valors que hem après i les capacitats que hem descobert entre nosaltres.

 

 

GUIA D'ÚS I MANTENIMENT DEL NOSTRE HORT VERTICAL

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!