Preinscripció

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
Seguint les instruccions de la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona trametem a totes les famílies que participeu en el procés de preinscripció d'enguany les informacions següents:
 • Es recorda que presentar més d'una sol·licitud suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació.
 
 • Es recomana que empleneu les 10 opcions de centres.
 • S'informa que estareu en la llista d'espera de tots els centres anteriors al que us hagin assignat.
 • S'informa que, per evitar possibles fraus en l'acreditació del criteri complementari per malaltia crònica, es faran controls aleatoris al llarg del curs.

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

 

  

Cal presentar el full de preinscripció degudament emplenat a l’Escola del 23 de març al 4 d'abril juntament amb la documentació acreditativa que es relaciona a continuació.

Si sorgeix qualsevol dubte al emplenar-lo, deixi en blanc l’apartat en qüestió. Totes les sol·licituds es repassaran a l’Escola i l’ajudarem a completar-la.

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE CAL APORTAR I CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA EN TOTS ELS CASOS

          

                        - Original i fotocòpia del Llibre de família (o altres documents relatius a la filiació).

                        - Original i fotocòpia del Document d'Identitat del sol·licitant.

                        - Original i fotocòpia del Document d'Identitat de l’alumne (si el té).

                        - Original i fotocòpia de la Targeta sanitària de l’alumne/a.

                        - 2 fotografies.

                        - Fotocòpia del Carnet de vacunacions.    

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O CRITERIS DE PRIORITAT (només per al/s criteri/s al·legat/s)

 

Criteris generals

 

 • Germans o germanes matriculats al centre o pare, mare o tutor legal que hi treballi:  40 punts.

- Comprovació per part del propi centre.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 • Proximitat del domicili o del lloc de treball (només una opció):  

 

- Domicili dins de l'àrea d'influència: 30 punts.

 

- Domicili fora de l'àrea d'influència (a Barcelona): 10 punts.

- En ambdues situacions anteriors: Document d'Identitat. Si el domicili al·legat no coincideix: Certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a (caldrà presentar el DNI renovat amb l'adreça nova durant el període de matriculació).

 

- Lloc de treball dins l'àrea d'influència: 20 punts.

- En cas de ser Treballador/a per compte aliena: Còpia del contracte laboral o Certificat emès a aquest efecte per l'empresa.

- En cas de ser Treballador autònom: Còpia del model 036 o 037 "Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris".

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 • Beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció (PIRMI): 10 punts.

- Documentació acreditativa de ser beneficiar/ària de la renda mínima d'inserció.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 • Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, pare, mare, tutors o germans: 10 punts.

- Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o Organisme competent d'altres Comunitats Autònomes; o si s'escau:

- Document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa

- Document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió de jubilació de les classes passives per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

                                                                                              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Criteris complementaris

 

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 • Malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclou la celiaquia): 10 punts.

- Informe emès per un metge/essa del sistema públic de salut o Certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de metges de Barcelona.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 • Pare, mare, tutors legals o germans de l'alumne/a si han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre (ex-alumnes): 5 punts.

- S'ha de facilitar les dades al centre per a què realitzem la comprovació.

 

 

Calendari del procés 2018

- Presentació de sol·licituds:  del 13 al 24 d'abril.

- Llistes provisionals:  3 de maig.

- Termini de reclamacions: del 4 al 8 de maig.

- Llistes definitives:  10 de maig.

- Sorteig de desempat: 11 de maig.

- Llistes ordenades definitives: 15 de maig.

- Ampliació de peticions (només per a famílies que no

hagin obtingut assignació): del 31 de maig al 4 de juny.

- Llistes d'admesos i d'espera:  12 de juny.

- Matriculació:  del 21 al 27 de juny.

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!