Projectes d'Innovació Educativa

Aquests projectes han estat presentats al Consorci Educatiu de Barcelona en el seu moment i s'han anat integrant com a bona pràctica educativa a la línia d'escola. 

 

 

* Tecnologies de la Informació i la comunicació, TIC

 

L’entorn virtual promou una pedagogia constructivista social que s'aprèn en les interaccions temàtiques al voltant d’un projecte compartit en el qual es poden integrar tot tipus de recursos:

 

 

 

  • Eines de creació i expressió: editar textos gràfics o vídeos.

  • Eines de comunicació i fonts d'informació: correu, xats, pàgines web, llibres "online" o enciclopèdies.

  • Eines de suport a l’aprenentatge i a la construcció mental formant part dels llenguatges: musical, matemàtic, plàstic i llengües parlades (català, castellà i anglès)

 

 

* Pla de llengües estrangeres. Anglès des de P-3

 

La nostra Escola és plurilingüe. Parlem anglès des de P-3 i fem també en aquesta llengua la psicomotricitat. A través de contes, rutines diàries, pissarres digitals i d’altres mitjans audiovisuals augmentem el seu cabdal de coneixements.

 

Des de la motivació i el gust per aprendre afavorim la participació, la consolidació dels aprenentatges i el desig de compartir amb tots els altres el que fem i sabem fer.

 

Al migdia oferim la possibilitat, a l'espai de menjador, de fer tallers gratuïts en llengua anglesa. Contem amb monitoratge de parla anglesa. Tanmateix el Casal d'estiu és en anglès.

 

Participem en moltes activitats: El “Christmas Carols”, al concert de Nadal, a la celebració del “World Poetry Day”, amb els préstecs de llibres en anglès, amb el teatre a càrrec d’actors nadius, el Storytelling...

 

Comptem amb un especialista d'anglès per cada cicle i amb una auxiliar en llengua angles a temp complert. Al cicle superior continuem la línia d'Escola fent Sciencies en anglès.

 

 

* Hort escolar i Jardí Vertical

 

Hem planificat i construït un Jardí vertical amb els següents objectius:

  • Intregar-ho en l'eix transversal de l'Escola a fi de gaudir i compartir els valors de cura de la Natura, conservació i millora del Medi Ambient, creativitat, sostenibilitat i solidaritat,

  • Estudiar el cicle de l’aigua i la vida de les plantes, l'aïllament acústic i els beneficis que proporcionen.

  • Investigar si la presència de les plantes augmenta la concentració i el rendiment de l'alumnat.

 

Accions

 

A.-Promovem la recerca i l'experimentació tenint com a model el jardí vertical sobre el cicle de l'aigua i les  plantes.

B.-Encabim en l'estructura dels cicles les tasques i responsabilitats per a la cura del projecte.

C.-Practiquem el Servei d'aprenetatge apadrinant els petits i ensenyant les plantes, la seva importància per la vida i animant i estimulant l'hàbit de cura del medi ambient i dels cultius personals a les terrasses de cas perquè tot metre quadrat suma un més.

D.-Ens adrecem a alumnes d'una Escola d'Educació Especial per compartir amb ells experiències i ajudar a la construcció del seu propi hort i jardí vertical.

             

   

* Fòrum de recerca i experimentació

 

 

* Programa de Matemàtiques basat en el càlcul mental i el raonament

 

“Les matemàtiques tenen cinc propietats combinades: són una ciència pura, són una ciència aplicada, són un sistema instrumental, són capaces de desenvolupar uns sentiments estètics i són una matèria per ensenyar.” (Mogens Niss)

 

Tenint present la gran importància que té el càlcul matemàtic, el primer procés mental i abstracció que té l'ésser humà.

 

Des de petits estimulem aquest procés imprescindible i intuïtiu practicant exercicis de càlcul mental i us direm perquè són importants les matemàtiques:

 

 

 

  • Estimulen la creativitat i practiquen el raonament

  • Ens ajuden a comprendre i solucionar aspectes de la vida perquè posseeixen procediments d’anàlisi, càlcul, mesura i estimació.

  • Afavoreixen el procés d’estructuració del pensament.

  • Són un llenguatge universal com la música que té el mateix procés de construcció mental.

 

 

 

* Dansa i Educació Física

 

Tenim molt interès en fomentar el treball corporal, la música i el moviment com a mitjans d’aprenentatge i evolució personal, estimulant la capacitat d’expressar-se en públic.

 

Els continguts i les tècniques són diverses, sempre motivadores adaptant-se als interessos, expectatives i demandes dels nens i nenes.

 

Oferim danses tradicionals i internacionals com el country, l’aeròbic llatí o el hip-hop.

 

 

*Reutilització de llibres de text

 

Per acord del Consell Escolar la reutilització de llibres de text forma part de la nostra filosofia i es duu a terme a partir de 3r. de Primària. 

 

Tota la Comunitat educativa, pares, mares, mestres i alumnat en general ha de prendre consciència de la importància de col·laborar a la sostenibilitat i l'aprofitament de tots els recursos. Els llibres com a eines imprescindibles en un entorn escolar formen part del material que utilitzem per la qual cosa hem de mantenir-los i passar-los amb la qualitat necessària com a expressió del respecte als altres. 

 

 

*Reciclatge i sostenibilitat

 

A fi de col·laborar en la Sostenibilitat i el Medi Ambient vàrem engegar un projecte de reciclatge començant a treballar l'hàbit de seleccionar el paper i el plàstic.

 

 

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!