Documents de Centre

Segons es regula a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, als decrets que componen el seu desplegament normatiu, i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es publiquen els següents documents de centre:

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

 

1/25
Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia,
sinó fer d'ell algú que no existia.
                                                                             John Ruskin

Fem Escola !!